Sällskapet Pro Musica

Stadgar

Sällskapet Pro Musica grundades den 15 november 1972 under namnet Föreningen för Musik på Österlen. Namnet ändrades 1980 till Sällskapet Pro Musica.

§1 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL
Föreningen Sällskapet Pro Musica i Simrishamn är en ideell förening som har till ändamål att
anordna offentliga konserter av hög kvalitet och huvudsakligen med inriktning mot
kammarmusik, samt att i övrigt på olika sätt stimulera och fördjupa intresset för klassisk musik.
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.
Föreningen tecknas av ordföranden eller vid dennes förfall av två andra
styrelseledamöter i förening.

§2 MEDLEMSKAP
Medlemskap i föreningen kan vinnas av alla som har intresse för föreningens syften
och som erlägger för medlemskap bestämd årsavgift.
Till hedersmedlem kan utses den som genom framstående insatser främjat
föreningens verksamhet.
Detta beslut handläggs av föreningens styrelse som framlägger förslaget till årsmötet
för beslut.
Hedersmedlem utses av årsmöte och är befriad från årsavgift.

§3 FÖRENINGENS STYRELSE
Styrelsen skall ha sitt säte i Simrishamn.
I föreningen skall finnas en styrelse, bestående av ordförande och ytterligare 6
ordinarie ledamöter jämte maximalt 6 suppleanter.
Dessa väljs på årsmötet.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelsemöten sker på kallelse av ordföranden eller då minst två av ledamöterna så
påfordrar.
Styrelsen är beslutsför då minst fyra ledamöter är närvarande eller då minst tre är
närvarande och besluten är enhälliga.
Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.
Det åligger styrelsen att:
Upprätta budget och fastställa årsavgifter för det kommande verksamhetsåret.
– I god tid före årsmötet upprätta en årsredovisning.
– I god tid före årsmötet till revisorerna inlämna årsredovisningen för det verksamhetsår som
skall redovisas på årsmötet.
Ordförande är föreningens firmatecknare.
Ordförande och kassör äger var för sig rätt att göra uttag på föreningens bank och
postgirokonton.

§4 REVISORER
För granskning av föreningens räkenskaper skall finnas två revisorer och en
suppleant.

§5 ÅRSMÖTE
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ hålls årligen senast i juni varje
år.
Extra årsmöte hålls när styrelsen finner behov därav eller när sådant möte begäres
av minst en tredjedel av föreningens medlemmar.
När årsmöte eller extra årsmöte skall hållas åligger det styrelsen att minst fjorton
dagar dessförinnan låta kalla föreningens samtliga medlemmar.
Medlem som önskar ärende behandlat på årsmötet skall skriftligt framställa sin
begäran hos styrelsen minst trettio dagar före årsmötet.
Vid årsmöte handläggs följande ärenden:
– Årsmötets öppnande
– Val av ordförande vid årsmötet
– Val av sekreterare vid årsmötet
– Godkännande av dagordning
– Val av justeringsmän (tillika rösträknare) vid årsmötet
– Fastläggande av röstlängd
– Fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning
– Styrelsens årsredovisning, dvs resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse
för senaste verksamhetsåret
– Revisorernas berättelse
– Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
– Val av ordförande
– Val av 6 ordinarie styrelseledamöter och max 6 suppleanter
– Val av två revisorer och en revisorssuppleant
– Val av ordförande och två ledamöter i en valberedning
Beslut om budget för kommande verksamhetsår
Beslut om årsavgiftens storlek för nästkommande verksamhetsår
Bordlagda och till årsmötet hänskjutna frågor
Anmälda ärenden
Årsmötet avslutas
Vid årsmöte och extra årsmöte äger varje närvarande medlem en röst.
Vid årsmöte gäller att rösträtt inte får utövas genom fullmakt.
Vid öppen omröstning och lika röstetal fäller ordföranden utslaget.
Vid sluten omröstning och lika röstetal fälls utslaget genom lottdragning.
Omröstning sker alltid öppet såvida inte någon medlem begär omröstning med slutna
sedlar.

§6 ÄNDRING AV STADGAR
Ändring av dessa stadgar beslutas vid föreningens årsmöte.
Förslag till stadgeändring skall avges skriftligen och vara styrelsen tillhanda minst trettio dagar före årsmötet.
För att stadgeändring skall kunna ske erfordras att minst två tredjedelar av de
närvarande medlemmarna bifaller förslaget.
Förslag om stadgeändring skall meddelas föreningens medlemmar minst fjorton
dagar före mötet.

§7 FÖRENINGENS UPPLÖSNING
Väcks förslag om föreningens upplösning skall detta behandlas vid två på varandra
följande årsmöten av vilka det ena skall vara ordinarie årsmöte.
För förslagets godkännande krävs att minst tre fjärdedelar av närvarande
medlemmar bifaller förslaget.
Beslutas att föreningen skall upplösas skall dess tillgångar tillfalla Kulturnämnden i
Simrishamns kommun eller motsvarande organ i Simrishamns kommun att disponeras för
musikverksamhet eller annat kulturellt ändamål.
__________________________________________________________
Dessa stadgar är godkända och fastlagda på det ordinarie årsmötet 20230326

Dessa stadgar är godkända och fastlagda på det extra årsmötet 20230510