Sällskapet Pro Musica

Stadgar

Sällskapet Pro Musica grundades den 15 november 1972 under namnet Föreningen för Musik på Österlen. Namnet ändrades 1980 till Sällskapet Pro Musica.

Syfte

Denna ideella förenings syfte är att anordna offentliga konserter av hög kvalitet och huvudsakligen med inriktning mot kammarmusik.

Medlemskap

Medlemmarna utgör föreningen och främjar med sitt deltagande densammas verksamhet. Medlemmarna erhåller rabatt på entréavgifterna. Medlemsavgiften fastställes av årsmötet. Rabattens storlek bestäms av styrelsen.

Styrelsen

Föreningen leds av en styrelse bestående av ordförande och 4 till 6 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter. Styrelsen väljer program för konserterna.

Årsmöte

Föreningens verksamhet redovisas vid årsmötet, som hålles senast i mars månad.

Bokföringen skall granskas av två revisorer. Räkenskapsåret skall vara från 1/1 till 31/12. Årsmötet, som sammankallas senast 10 dagar i förväg, beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen, utser ordförande och övriga ledamöter i styrelsen för det kommande verksamhetsåret samt väljer två revisorer och en suppleant för dessa. Dessutom utses en valberedning av årsmötet. Samtliga funktionärer väljes på ett år. Ändringar av stadgarna kräver beslut vid två på varandra följande årsmöten, varav ett kan vara ett extra årsmöte.

Upplösning

Beslut om Sällskapet Pro Musicas upplösning förutsätter 2/3 majoritet vid årsmöte. Om ekonomisk behållning finnes, skall denna tillfalla ideell förening inom kommunen med verksamhet likartad Sällskapet Pro Musicas.

Simrishamn 1999-03-23
Styrelsen för Pro Musica
(reviderade mars 2010)